Trong quá trình hoạt động của mình, để đáp ứng các yêu cầu về sản xuất, kinh doanh một hoặc một vài thông tin trên Giấy phép đăng ký kinh doanh ban đầu có thể thay đổi. Các thay đổi lớn như chuyển địa điểm, đổi đại diện pháp luật, chủ sở hữu, mở mới hoặc đóng chi nhánh thường được các doanh nghiệp cập nhật đầy đủ, đúng quy định. 

Tuy nhiên, một vài thay đổi nhỏ thường không được quan tâm như: ngành nghề kinh doanh (cho rằng mình đã có hoặc đã đúng), thông tin ngân hàng hay vốn điều lệ. Điều này có thể dẫn đến những bất tiện không cần thiết trong hoạt động của doanh nghiệp sau này dù việc thay đổi thông tin doanh nghiệp khá đơn giản.

Tâm Trí thường xuyên tư vấn và thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp cho các khách hàng của mình. Điều này giúp chủ doanh nghiệp tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phải bận tâm đến các sự vụ nhỏ lẻ. 

Dưới đây là quy trình thay đổi thông tin doanh nghiệp đơn giản Tâm Trí sử dụng để phục vụ Quý khách hàng:

Tất cả những gì Quý khách hàng cần cung cấp là thông tin cần thay đổi. Sau đó Tâm Trí sẽ soạn thảo các tài liệu và hoàn tất các thủ tục cần thiết tại các cơ quan liên quan để có Giấy phép đăng ký kinh doanh mới với thông tin thay đổi đã được cập nhật.